Regulamin wydarzenia #dobreMANI

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora serii wydarzeń pod nazwą „#dobremaci” („Wydarzenia” lub „Wydarzenie”) dedykowanych młodym osobom, zainteresowanym stylizacją paznokci. Celem Wydarzeń jest budzenie świadomości w zakresie dermatologicznych, zdrowotnych i technicznych aspektów wykonywania stylizacji paznokci, a także zachęcanie młodych osób do podejmowania się profesji stylisty paznokci.
 2. Współorganizatorami Wydarzeń są INDIGO NAILS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90 – 752), przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000684415, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą NIP: 7272792881 i REGON 101805889, adres strony internetowej: https://www.indigo-nails.com/ oraz Olga Sałacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NANAMI Olga Sałacka z siedzibą w miejscowości Kościan (64-000), przy ul. Karola Marcinkowskiego 19 lok. 2, posiadająca NIP: 6981852383, REGON: 381779850, zamieszkała w Kościanie (64-000), przy ul. Marcinkowskiego 19 m. 2, adres strony internetowej: https://nanamichan.pl.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na Terenie Wydarzenia. Każda osoba przebywająca na Terenie Wydarzenia w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.
 4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 5. „Bilet” oznacza oryginalną, indywidualną zgodę wejścia na teren Wydarzenia.
 6. „Uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w Wydarzeniu na podstawie ważnego Biletu. Uczestnikiem Wydarzenia może być:
 • osoba pełnoletnia,
 • osoba małoletnia, przez co rozumie się osobę, która nie ukończyła 18. roku życia i nie została całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnej - wyłącznie po podpisaniu przez jej przedstawiciela ustawowego najpóźniej przed wejściem na Wydarzenie oświadczenia dotyczącego uczestnictwa osoby małoletniej w Wydarzeniu.
 1. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

2. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Wydarzenia odbywać się będą na terenie całej Polski. Dokładna lista miast i lokalizacji oraz godzin Wydarzeń będzie aktualizowana i publikowana na stronie https://nanamichan.pl. Współorganizatorzy planują organizację 2 Wydarzeń do końca 2019 r.
 2. Pierwsze z cyklu Wydarzeń odbędzie się w dniu 9 listopada 2019 r. w Warszawie w centrum konferencyjnym „In1Place”.
 3. Nie jest możliwy zdalny udział w Wydarzeniach.

 

3. SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Bilety sprzedawane są w sprzedaży internetowej w sklepie internetowym Współorganizatora Olgi Sałackiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą NANAMI Olga Sałacka z siedzibą w miejscowości Kościan, tj. pod adresem: https://nanamichan.pl.
 2. Bilet zostanie wysłany po złożeniu i opłaceniu zamówienia składanego za pomocą sklepu internetowego Współorganizatora wskazanego w ust. 1 na adres e-mailowy wskazany przez Uczestnika w formularzu zamówienia.
 3. Koszt biletu wynosi 30,00 zł za jedną sztukę.
 4. Ilość biletów jest ograniczona i wynosi 120 szt. na każde Wydarzenie.
 5. Bilety są imienne. Bilet imienny uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na Bilecie. Każdemu biletowi zostanie nadany indywidualny numer lub QR kod.
 6. Jedna osoba jednorazowo może zakupić maksymalnie 1 bilet.
 7. Osoba dokonująca zakupu Biletów dla innych osób, jest zobowiązana do podania ich imienia i nazwiska w trakcie dokonywania zakupu.
 8. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi.
 9. Zniszczenie Biletu powoduje jego unieważnienie i utratę prawa do wstępu na Wydarzenie.

                           

 1. WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA
 2. Wstęp na teren Wydarzenia przysługuje wyłącznie osobie posiadającej Bilet.
 3. Każdy z Uczestników Wydarzenia zobowiązany jest zachować Bilet przez cały czas przebywania na terenie Wydarzenia.
 4. Przy wejściu na teren Wydarzenia weryfikacji będzie podlegać tożsamość osoby posiadającej Bilet. Weryfikacja będzie się odbywała na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W razie stwierdzenia niezgodności danych na Bilecie z danymi na dokumencie tożsamości, osobie takiej nie przysługuje prawo wstępu na teren Wydarzenia.
 5. W przypadku osób małoletnich Współorganizatorzy będą weryfikowali także podpisaną zgodę przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Wydarzeniu.

 

 1. UTRWALENIE WIZERUNKU PODCZAS WYDARZENIA
 2. Współorganizatorzy utrwalają przebieg Wydarzenia w formie materiałów video oraz zdjęć dla celów promocji/reklamy Wydarzenia oraz Współorganizatorów.
 3. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów reklamowych oraz promocyjnych, na co Uczestnik wyraża zgodę z momentem wejścia na teren Wydarzenia. Wydarzenie może być transmitowana na żywo w mediach społecznościowych Współorganizatorów.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Współadministratorami danych osobowych Uczestników są: Olga Sałacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NANAMI Olga Sałacka z siedzibą w miejscowości Kościan (64-000), przy ul. Karola Marcinkowskiego 19 lok. 2, posiadająca NIP: 6981852383, REGON: 381779850 oraz INDIGO NAILS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90 – 752), przy ul. Generała Lucjana Żeligowskiego 3/5, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000684415, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca REGON 101805889, NIP 7272792881 (dalej: Współadministratorzy).
 3. Jako Współadministratorzy danych osobowych Uczestników wyznaczyliśmy punkt kontaktowy dla spraw związanych z ochroną danych osobowych. Można się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych lub w jakiejkolwiek innej sprawie:
 • pisząc wiadomość na adres email: gdpr@indigo-nails.com
 • osobiście lub listownie pod adresem: ul. Senatorska 14/16, 90-132 Łódź
 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą:
 • w celu prowadzenia zapisów na event pod nazwą #dobremani, wydania biletu na event, przygotowania i organizacji eventu - na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • dla celów podatkowych i rachunkowych – gdy w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone w związku z realizacją umowy, której będziesz stroną – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Współadministratorów którym jest rozpatrzenie reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umowy – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Współadministratorów którym jest dochodzenie lub obrona przez roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 1. Dane osobowe poszczególnych Uczestników przetwarzane będą przez czas trwania eventu, w którym zgłosili oni swój udział oraz przez okres 3 miesięcy od zakończenia danego eventu. Dane osobowe Uczestników mogą być przechowywane dłużej w przypadku:
 • zgłoszenia przez Uczestnika reklamacji;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z eventem,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, do czasu kiedy przechowywanie danych będzie konieczne w tych celach.
 1. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane, na wyraźne polecenie Współadministratorów i na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych następującym kategoriom odbiorców: podmioty świadczące usługi księgowe, marketingowe, drukarskie, IT, ochrony.
 2. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia: 
 • prawo dostępu do własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo przeniesienia danych do innego administratora;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości zapisania się i wzięcia udziału w evencie.

 

7. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia na następujący adres korespondencyjny Współorganizatora Indigo Nails sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi: Łódź, ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź.
 2. Współorganizator Indigo Nails sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Współorganizatorowi listem poleconym.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. Współorganizatorzy nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołane Wydarzenie.
 3. Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Terenie Wydarzenia.
 4. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż. obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  1. na stronie internetowej https://nanamichan.pl
  2. przed wyznaczonymi wejściami na Teren Wydarzenia;
 1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Program każdego Wydarzenia dostępny będzie na stronie internetowej Współorganizatora Olgi Sałackiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą NANAMI Olga Sałacka, tj. https://nanamichan.pl.
 3. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i że w pełni je akceptuje.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2019 roku.