Regulamin konkursu #dobreMANI

 1. Informacje ogólne
 1. Organizatorem Konkursów oraz Fundatorem Nagród w  Konkursach przeprowadzonych w ramach serii wydarzeń „dobreMANI” (dalej „Konkurs”) jest: Indigo Nails spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z  siedzibą w  Łodzi (90 – 752) przy  ul. Generała Żeligowskiego 3/5, zarejestrowana w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS: 0000684415, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca REGON 101805889 oraz NIP 7272792881 (dalej „Organizator” lub „Fundator”). Współorganizatorem Konkursów jest Olga Sałacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NANAMI Olga Sałacka z siedzibą w miejscowości Kościan (64-000), przy ul. Karola Marcinkowskiego 19 lok. 2, posiadająca NIP: 6981852383, REGON: 381779850, zamieszkała w Kościanie (64-000), przy ul. Marcinkowskiego 19 m. 2, adres strony internetowej: https://nanamichan.pl. (dalej „Współorganizator”).
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy serii Konkursów – w ramach jednego wydarzenia „dobreMANI” organizowany będzie jeden Konkurs. Każdy z Konkursów odbywać się będzie na tych samych zasadach. W przypadku gdy w niniejszym Regulaminie mowa o „Konkursie” rozumie się przez to każdy z serii Konkursów.
 3. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczestników wydarzenia „dobreMANI” na którym jest organizowany.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od  przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w  ustawie z  dnia 19 listopada 2009 r. o  grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z  późn. zm.).
 6. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z  niniejszym Regulaminem (dalej „Regulamin”).
 1. Warunki uczestnictwa w  Konkursie
 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik” lub„Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:
 1. fizyczne uczestnictwo w wydarzeniu „dobreMANI”
 2. w przypadku osoby niepełnoletniej, uczestnictwo potwierdzone zgodą rodzica/opiekuna
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w  tym zatrudnieni na  podstawie umów cywilnoprawnych, Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w  przygotowaniu i  prowadzeniu Konkursu, a  także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w  stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i  powinowatych.
 2. Przed przystąpieniem do  Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z  Regulaminem.

III. Zasady udziału w  Konkursie

 1. Konkurs rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem wydarzenia i kończy wraz z zakończeniem wydarzenia „dobreMANI” odbywającego się danego dnia.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
 1. w dniu wydarzenia „dobreMANI”, w którym bierze udział, zrobić zdjęcia z Influencerką – PastelCaat (Olga Sałacka), oraz Instruktorem – Pablo Rozz (Paweł Rozwoda) na ściance specjalnie zaprojektowanej na serię eventów #dobreMANI
 2. opublikować zrobione zdjęcia na swoim profilu na Instagramie (wymagana publiczna dostępność profilu)
 3. otagować zdjęcia następującymi hasztagami: #dobremani, #nanamichan, #indigonails, #pablorozz;
 4. umieścić pod zdjęciem opis, który będzie zawierał wiedzę wyniesioną z wydarzenia „dobreMANI”, na temat bezpiecznego wykonywania paznokci i zasad higieny jakich należy przestrzegać podczas ich wykonywania.
 5. oznaczyć na zdjęciu 3 profile instagramowe: @indigo, @pablorozz, @pastelcaat
 6. Nagroda w  Konkursie
 1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje Komisja konkursowa, w składzie trzyosobowym.
 1. Nagroda zostanie przyznana 1 Uczestnikowi (dalej: Zwycięzcy).
 1. Z opublikowanych postów na Instagramie Komisja konkursowa wybierze najlepszy post.
 2. Wyłaniając Zwycięzcę Komisja konkursowa będzie brała pod  uwagę następujące kryteria:
 1. spełnienie wszystkich warunków przewidzianych dla Konkursu
 2. kreatywność Uczestnika
 3. merytoryczność informacji przedstawionych w postach oraz ciekawy sposób przedstawienia tych informacji
 4. estetykę zdjęć
 5. jakość zdjęć
 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję konkursową wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w  niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik, który treścią swojego postu (zdjęcie i opis) przekona do siebie Komisję konkursową, zostanie poinformowany o zwycięstwie poprzez otagowanie na profilu Współorganizatora na portalu Instagram.
 3. Nagrodą w  Konkursie jest aparat fotograficzny Aparat FUJIFILM Instax mini 9 Flamingo Różowy + 10 Wkładów Filmowych o wartości: 289,00 zł.
 4. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na  ekwiwalent pieniężny, ani na  żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do  nagrody na  osobę trzecią.
 5. Zwycięzca może zrzec się prawa do  Nagrody.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od daty wydarzenia.
 7. Nagroda zostanie wysłana kurierem na adres Zwycięzcy, w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia wyników danego Konkursu.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłanie w ciągu 7 dni, od momentu poinformowania przez Organizatora o wygranej, danych niezbędnych do zaadresowania przesyłki zawierającej Nagrodę oraz zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymania i realizacji Nagrody, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 9. W przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej w terminie opisanym w ust. 11 lub wysłania wiadomości e-mail zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy bądź niezawierającej zgody na przetwarzanie danych, Zwycięzca ten traci prawo do  Nagrody.
 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z  udziału w  Konkursie Uczestników naruszających niniejszy Regulamin, a  także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne z  prawem lub z  dobrymi obyczajami, a  w szczególności, gdy post, o którym mowa w punkcie III powyżej, zawiera treści powszechnie uznawane za  obraźliwe, naruszające bądź́ sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w  tym w  szczególności zawierające elementy związane z  przemocą̨, dyskryminacją, nagością̨, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w  odczucia religijne, jak  również̇ odpowiedzi o  charakterze komercyjnym (reklama), a  ponadto opisy, które w  inny sposób naruszają̨ obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin.
 2. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na  adres dominika.kalwasinska@indigo-nail.com lub pocztą na  adres siedziby Organizatora podany w  punkcie I Regulaminu, z  dopiskiem: "dobreMANI Konkurs - reklamacja", a także po zakończeniu Konkursu nie później jednak niż: w  przypadku Uczestników Konkursu - 7 dni od  daty ogłoszenia wyników Konkursu; w  przypadku Zwycięzców – 7 dni od  daty otrzymania Nagrody.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i  dokładny adres, jak  również dokładny opis i  powód reklamacji, a  także żądanie zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje złożone po  terminie lub niezawierające informacji o  których mowa w  ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na  przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w  ciągu 14 dni od  dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator oraz Współorganizator (Współadministratorzy).
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu oraz wydania Nagrody. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestników, a także w celach podatkowych (art. 6 ust. 1 pkt a i c RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Współadministratorów przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Współadministratorów danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
 3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 1. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Podanie danych osobowych realizacji Konkursu, jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do możliwości realizacji Konkursu przez Współadministratorów, w tym w szczególności przekazania Zwycięzcom Nagród. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości otrzymania Nagrody od Organizatora.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania wszystkich Konkursów na  stronie internetowej Współorganizatora www.nanamichan.pl.
 2. Wszelkie spory związane z  interpretacją Regulaminu oraz z  realizacją praw i  obowiązków związanych z  Konkursem rozstrzygane będą w  drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w  punkcie V powyżej, a  w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
 3. Regulamin wchodzi w  życie w  dniu rozpoczęcia Konkursu.
 4. Organizator może w  każdym czasie zmienić Regulamin udziału w  Konkursie, o  czym poinformuje Uczestników na  swoim oficjalnym profilu na  portalu Instagram. W  przypadku zmian w  Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 5. Regulamin w  wersji zmienionej obowiązuje od  momentu opublikowania.
 6. Poprzez zgłoszenie do  Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z  Regulaminem, rozumie jego postanowienia i  akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w  Regulaminie.
 7. W przypadku zaistnienia obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz.U.2016.2032 z dnia 2016.12.15), Organizator przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.

Załącznik nr 1:

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INDIGO NAILS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi (90-752) przy ul. Żeligowskiego 3/5, w celu wydania Nagrody w Konkursie organizowanym w ramach wydarzenia „dobreMANI”.